Japanese 
   〒464-8603
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya
 
 
 Members  
 
 Professor  Masahiro ARAI  D1  Shun TANAKA   M1 Masato ADACHI  B4  Nao SHOUJI
 Research Associate  Keita GOTO     Kouji ONO    Songglod SINPENG
 Assistant Technical Staff  Masao TAKATSUKA  M2 Yuudai ICHIKAWA   Hikaru SEKIYA    Yoshiaki CHINONE
 Assistant Administrative Staff  Atsuko HARADA   Kenta IMAI        Toshiki CHIBA
      Tatsuzou SUZUKI      
      Hiroki TAKENAMI     Research Student
      Takuya TOMIOKA        Zhen YOPENG
    Kouta YAMAMOTO